. . .pretože prevencia je lepšia ako následok . . .

Požiarna ochrana - povinnosti

--> Zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky

--> Určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

--> Zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov
--> vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
--> Zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb
--> Obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou
--> Označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty
--> Vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach
zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov

Zabezpečím Vám pravidelné kontroly a opravy hasiacich prístrojov!

Oprava prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov sa uskutočňuje podľa § 19 odsek 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky č. 719/2002 z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti a podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej opravy prenosných  a pojazdných hasiacich prístrojov.

Pri opravách používame len náhradné diely priamo od výrobcov PHP a pojazdných HP.

Spoločnosť odovzdáva potvrdenie o uskutočnených opravách vrátane certifikovaných náhradných dielov, ktoré boli použité pri oprave.

Kontrola PHP a pojazdných hasiacich prístrojov je každých 12 mesiacov pokiaľ hasiaci prístroj nie je certifikovaný podľa EN3 a každých 24 mesiacov ak je certifikovaný podľa EN3. Tlakové skúšky sú potrebné v prípade poklesu tlaku v hasiacom prístroji, v prípade poškodenia, v prípade použitia hasiaceho prístroja. Každých 5 rokov sa vykonáva tlaková skúška a skúška tesnosti nádoby (pri vodných a penových HP sa vykonáva skúška každé 2 roky)

Ako Vám pomôžem s požiarnou ochranou?

1. Zabezpečím potrebné školenia vašich zamestnancov
2. Uskutočním kontrolnú obhliadku a vypracujem potrebnú dokumentáciu požiarnej ochrany, ktorú priebežne aktualizujem.
3. Vykonám pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky na vašich pracoviskách a poradím vám pri odstraňovaní nedostatkov.
4. Zorganizujem a vyhodnotíme cvičné požiarne poplachy.

Moje služby navyše zahŕňajú:

 • Poskytnutie poradenstva týkajúceho sa legislatívy a praxe
 • Pomoc a asistencia pri kontrolách zo strany HaZZ
 • Vykonanie servisu vašich požiarnych zariadení
 • Dodanie chýbajúceho zariadenia (hasiace prístroje, hydrantový materiál, bezpečnostné značenia)

Stručný obsah kontroly hasiacich prístrojov (môže sa odlišovať podľa konkrétneho typu HP)

 • vonkajší povrch tlakovej nádoby
 • kompletnosť HP
 • meranie tlaku, či zodpovedá potrebným údajom ustanoveným výrobcom
 • kontrola hadice – neporušenosť, priechodnosť
 • kontrola prúdnice
 • kontrola držiaka na stavebnej konštrukcii (prenosné)
 • kontrola uchytenie HP v držiaku (prenosné)
 • kontrola kompletnosti ručného vozíka (pojazdné)
 • kontrola kompletnosti príručného vozidla (pojazdné)
 • kontrola technického stavu na stanici technickej kontroly (pojazdné)
 • umiestnenie plomby na HP
 • umiestnenie štítku o vykonaní kontroly