. . .pretože prevencia je lepšia ako následok . . .

VIETE ŽE  ! ! ! 


 Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zaručuje čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovuje ju systém právny predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

Neviete ako zaviesť fungujúci systém BOZP?

Nechajte to na mňa ja Vám s tým pomôžem, nasledujúcimi krokmi:


 • Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, posúdenie rizík;
 • Smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a zoznam prideľovaných OOPP;
 • Smernica na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti;
 • Základný pokyn na kontrolu požívania a nedovoleného vnášania alkoholických nápojov a iných omamných látok na pracovisko;
 • Smernica na určenie prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorá ustanovuje niektoré povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov;
 • Smernica pre minimálne bezpečnostné požiadavky pri ručnej manipulácii s bremenami;
 • Pokyn na určenie podmienok používania bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v priestoroch spoločnosti;
 • Smernica pre minimálne bezpečnostné požiadavky na pracovisku;
 • Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami;
 • Smernica o pracovných úrazoch, evidencii úrazov, iných úrazov ako pracovných úrazov a iných mimoriadnych udalostí;
 • Smernica na určenie prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám a zoznam prác na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác;

Viete aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci?

 • Vypracovanie dokumentácie pre BOZP;
 • Pravidelné vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnosti na pracovisku;
 • Vytvorenie kategorizácie vykonávaných prác na pracovisku;
 • Vypracovanie analýzy rizík na pracovisku;
 • Zabezpečenie pravidelných lekárskych prehliadok pre zamestnancov;
 • Prvotné a pravidelné oboznamovanie zamestnancov o problematike a dodržiavaní postupov pri BOZP;
 • Evidencia pracovných úrazov vzniknutých na pracovisku;
 • Zabezpečenie osobných ochranných pracovných pomôcok;
 • Vypracovať zoznam zakázaných prác pre mladistvých, tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy;